Stand van zaken

Op 20 april 2017 is de analytische-fase, welke in 2015 van start is gegaan, afgerond. Deze fase richtte zich op het verkennen van mogelijke maatregelpakketten, opgebouwd uit de maatregelen zoals die op de shortlist staan. Het bestuur van de samenwerkende overheden heeft 20 april jl. besloten welke maatregelen afvallen en welke maatregelen verder onderzocht gaan worden; het zogeheten Zeef 1 moment. 

In de huidige fase, de beoordelingsfase, worden deze maatregelen gecombineerd en opnieuw beoordeeld op de bijdrage die zij leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Daarnaast zijn duurzaamheid en een goede inpassing van de maatregelen ook van groot belang in deze toetsing. Op grond van onder meer een verkennende analyses naar de ruimtelijke kwaliteit en de adviezen uit het participatieproces wordt parallel aan het PlanMER een inpassingsvisie opgesteld waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar de mogelijkheden van een duurzame en goede inpassing van de verschillende maatregelen.

Omwille van een zorgvuldige besluitvorming is in het eerste kwartaal van 2018 een extra bestuurlijk besluit gepland: Zeef 1,5. Waar het bestuurlijk overleg van 20 april jl. bedoeld was om keuzes te maken over afzonderlijke maatregelpakketten, is het overleg van Zeef 1,5 bedoeld om  verder te trechteren en te kiezen voor combipakketten. Deze combipakketten moeten bestaan uit slimme en zinvolle combinaties van openbaar vervoer, fiets, gedragsbeïnvloeding en weginfra. In het bestuurlijk overleg van Zeef 1,5 zal een keuze worden gemaakt welke van deze combipakketten verder uit te werken in de Structuurvisie / PlanMER waarin ook wordt getoetst of en hoe kan worden voldaan aan de vigerende (wettelijke) eisen en normen (zeef 2). Meer inzicht in de planning en procedure van deze MIRT-verkenning kunt u hier vinden.